Ban giám đốc

22/05/2012 05:52 Số lượt xem: 3947

Giám đốc: Nguyễn Bá Thành

Điện thoại: 0222.3811.388

Di động: 0912.734.999

Email: nbthanh.skhcn@bacninh.gov.vn

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Tân

Email: nmtan.skhcn@bacninh.gov.vn

Di động: 091.2367.019

Điện thoại: 0222.3875.189  

 

Phó giám đốc: Ngô Chí Quang

Điện thoại: 0222.3826.290

Di động: 091.3257.161

Email: ncquang.skhcn@bacninh.gov.vn

 

Phó giám đốc: Lê Xuân Tâm

Điện thoại: 0222.3874.285

Di động: 0912.799.234

Email: lxtam.skhcn@bacninh.gov.vn

Cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ bao gồm các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sau:

1. Ban Giám đốc

2. Văn phòng Sở

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

4. Phòng Quản lý Khoa học

5. Phòng Quản lý Công nghệ

6. Phòng Quản lý Chuyên ngành

7. Phòng Thanh tra

8. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

8.1. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

9. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7167

Đã truy cập : 43765512