Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

22/05/2012 06:10 Số lượt xem: 4677

- Chi cục trưởng:              

                                        Trần Tiến Dũng

                                         ĐT: 0222.3875161

                                         Email: ttdung.skhcn@bacninh.gov.vn

- Chi cục phó:   

                                       

                                           Tạ Đình Thiết

                                         ĐT: 0222.3821491

                                         Email: tdthiet.skhcn@bacninh.gov.vn

                                       

                                           Lê Quang Hải

                                         ĐT: 0222.3810032

                                         Email: lqhai.skhcn@bacninh.gov.vn

 

 

                                        Lê Thị Yên

                                       ĐT: 0222.3822426

                               Email: ltyen.skhcn@bacninh.gov.vn

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp

                - Trưởng phòng:  Phạm Thị Phượng

                - Phó phòng:     Trần Thị Minh Nguyệt

                - Cán bộ:           Nguyễn Thị Thu Trang

                                          Nguyễn Đức Tuân

2. Phòng Quản lý Đo lường

                - Trưởng phòng:   Nguyễn Thị Ngọc Yến

3. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Chất lượng

                - Trưởng phòng:   Nguyễn Xuân Nghiêm

                - Cán bộ:        Phạm Thị Yến

4. Phòng Thông báo và hỏi đáp TBT

                - Trưởng phòng:   Nguyễn Ngọc Hân

                - Phó phòng:    Trần Thị Minh Nguyệt     

                - Cán bộ:              Nguyễn Việt Dũng 

5. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

                - Giám đốc:                            Tạ Đình Thiết (Kiêm nhiệm)

                                                                ĐT: 0241.3875979

                                                                Email: tdthiet.skhcn@bacninh.gov.vn

               - Phó giám đốc:           Nguyễn Hữu Bắc

                                                 Email: nhbac.skhcn@bacninh.gov.vn

5.1. Phòng Hành chính – Tổng hợp: 

                                                                   Trần Thị Khánh Hòa

                                                                   Trần Thị Minh Nguyệt

                5.2. Phòng Nghiệp vụ Đo lường:      

                                              - Trưởng phòng:  Phạm Văn Hùng

                                              - Cán bộ:          Tạ Đình Phú

                                                                       Tạ Thúy Hà

                                                                       Nguyễn Hữu Sơn

                5.3. Phòng Nghiệp vụ Chất lượng:   

                                             - Trưởng phòng: 

                                             - Cán bộ:         Nguyễn Thị Hà

                                                                     Nguyễn Văn Thủy

                                                                     Đỗ Văn Ngợi

                                                               

 

 

 

Cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ bao gồm các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sau:

1. Ban Giám đốc

2. Văn phòng Sở

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

4. Phòng Quản lý Khoa học

5. Phòng Quản lý Công nghệ

6. Phòng Quản lý Chuyên ngành

7. Phòng Thanh tra

8. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

8.1. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

9. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN

 

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6908

Đã truy cập : 43765446