Phòng Quản lý chuyên ngành

22/05/2012 06:01 Số lượt xem: 2338

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Đông

Trưởng phòng

nvdong.skhcn@bacninh.gov.vn

 

 

     

 

 

Cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ bao gồm các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sau:

1. Ban Giám đốc

2. Văn phòng Sở

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

4. Phòng Quản lý Khoa học

5. Phòng Quản lý Công nghệ

6. Phòng Quản lý Chuyên ngành

7. Phòng Thanh tra

8. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

8.1. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

9. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN

 

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6578

Đã truy cập : 43765362