Thanh tra Sở

22/05/2012 06:03 Số lượt xem: 2063

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Ngô Phong Thu

Chánh thanh tra

npthu.skhcn@bacninh.gov.vn

0222.3.824.668

2

Đinh Thị Thuần

Chuyên viên

dtthuan.skhcn@bacninh.gov.vn

 0222.3.824.668

         

 

 

Cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ bao gồm các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sau:

1. Ban Giám đốc

2. Văn phòng Sở

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

4. Phòng Quản lý Khoa học

5. Phòng Quản lý Công nghệ

6. Phòng Quản lý Chuyên ngành

7. Phòng Thanh tra

8. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

8.1. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

9. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4084

Đã truy cập : 43712396