Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

11/07/2013 05:01 Số lượt xem: 4944

Giám đốc: Tạ Đình Thiết (Kiêm nhiệm)

ĐT: 0222.3875.979

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng được thành lập theo quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Bắc Ninh với Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

1. Chức năng:

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Ninh, có chức năng thực hiện các hoạt động dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc phạm vi quản lý của Chi cục và cung ứng các dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Quản lý hệ thống các chuẩn kiểm định, kiểm nghiệm của địa phương và đảm bảo năng lực pháp luật của hệ thống chuẩn;

2.2. Tổ chức việc kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; kiểm định các loại phương tiện đo thuộc danh mục bắt buộc kiểm định; kiểm định, kiểm nghiệm phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra và các hoạt động khác trong phạm vi năng lực được nhà nước công nhận hoặc chỉ định;

2.3. Thực hiện các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, đánh giá, thử nghiệm về đo lường; phân tích, kiểm nghiệm, thẩm định về chất lượng hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong và ngoài tỉnh;

2.4. Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, giám định, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu; chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận;

2.5. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm nghiệm, ... cho các tổ chức, cá nhân có liên quan;

2.6. Nghiên cứu, áp dụng, tư vấn, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; tham gia tuyển chọn các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ của nhà nước thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

2.7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo quy định như: tư vấn về đầu tư trang thiết bị; áp dụng hệ thống quản lý trong lĩnh vực đo lường, thử nghiệm; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

2.8. Liên doanh, liên kết sản xuất, cung ứng dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo, thiết bị thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật,… với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

2.9. Tổ chức việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định của pháp luật;

2.10. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao

 

1. Ban Giám đốc

2. Văn phòng Sở

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

4. Phòng Quản lý Khoa học

5. Phòng Quản lý Công nghệ

6. Phòng Quản lý Chuyên ngành

7. Phòng Thanh tra

8. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

8.1. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

9. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN

 

 

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5565

Đã truy cập : 43676935