Giới thiệu Giới thiệu

Sơ lược Lãnh đạo Sở qua các thời kỳ

10/09/2019 15:45 Số lượt xem: 21

stt

Họ và tên

Chức vụ

Giai đoạn

1

Nguyễn Tiến Thịnh

Giám đốc

1997-2002

2

Lê Xuân Vừng

Giám đốc

2003-2014

3

Nguyễn Bá Thành

Giám đốc

từ 2015 đến nay

4

Nguyễn Đình Võ

Phó Giám đốc

từ 1998-2008

5

Nguyễn Trọng Kích

Phó Giám đốc

từ 2008-2010

6

Ngô Chí Quang

Phó Giám đốc

từ 2008 đến nay

7

Nguyễn Minh Tân

Phó Giám đốc

từ 2008 đến nay

8

Nguyễn Tuấn Anh

Phó Giám đốc

từ 2014-2018

9

Lê Xuân Tâm

Phó Giám đốc

từ tháng 4/2019 đến nay