Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-SNV ngày 24/02/2020 của Sở Nội vụ về việc thu tài liệu của cơ quan, tổ chức vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2020, ngày 29/9, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tiến hành thẩm định thực tế tình hình tài liệu đề nghị nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo đề nghị của Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ