THANH TRA - KIỂM TRA

15/07/2019 11:28 Số lượt xem: 102

 

TIÊU ĐỀ TẢI VỀ Ghi chú
Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019   Số 127/QĐ-STTTT  
Báo cáo kết quả hoạt động công tác thanh tra tháng 8; phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2019   Số 10/BC-TTra  
Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về xây dựng, lắp đặt và kiểm định trạm BTS tại Viễn thông Bắc ninh   Số 03/KL-STTTT  
Thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về xây dựng, lắp đặt và kiểm định trạm BTS tại Chi nhánh Viettel Bắc Ninh   Số 02/KL-STTTT  
Lịch tiếp công dân năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông   Số 21/TB-STTTT  
Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020   Số 102/QĐ-STTTT  
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020   Số 18/KH-STTTT