THÔNG TIN KHEN THƯỞNG

30/07/2019 13:46 Số lượt xem: 89
TT NỘI DUNG TẢI VỀ GHI CHÚ
       
  Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp ngành TTTT tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 3046/KH-BTTTT  
  Hướng dẫn thi đua, khen thưởng lĩnh vực Thông tin cơ sở năm 2019 2539/BTTTT-PTTH&TTĐT  
  Hướng dẫn thi đua, khen thưởng lĩnh lực thông tin đối ngoại 2019 2538/BTTTT-PTTH&TTĐT  
  BC sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2019 40/BC-STTTT  
  Đề nghị khen thưởng CBCCVC tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện văn hóa công sở 236a/STTTT-VP  
  Đề nghị khen thưởng thành tích cao trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU 211/STTTT-BCVT  
  Hiệp y khen thưởng 186/STTTT-VP  
  Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018 32/HD-HĐTĐKT