Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

27/08/2022 15:21 Số lượt xem: 43278

Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh