Sơ lược Lãnh đạo Sở qua các thời kỳ

10/09/2019 15:45 Số lượt xem: 3225

 

stt

Họ và tên

Chức vụ

Giai đoạn

1

Nguyễn Tiến Thịnh

Giám đốc

1997-2002

2

Lê Xuân Vừng

Giám đốc

2003-2014

3

Nguyễn Bá Thành

Giám đốc

từ 2015 đến 5/2022

4

Nguyễn Đình Võ

Phó Giám đốc

từ 1998-2003

5

Vương Đình Huyền

Phó Giám đốc

Từ 1999-2008

6

Nguyễn Trọng Kích

Phó Giám đốc

từ 2008-2010

7

Ngô Chí Quang

Phó Giám đốc

từ 2008 đến nay

8

Nguyễn Minh Tân

Phó Giám đốc

từ 2008 -2021

9

Nguyễn Tuấn Anh

Phó Giám đốc

từ 2014-2018

10 Lê Xuân Tâm

Phó Giám đốc

từ tháng 4/2019 đến nay