Ban biên tập Cổng TTĐT TP - Nhiệm vụ và chế độ làm việc của BBT

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 9460

Ngày 13/10/2022, Chủ tịch UBND thành phố ra Quyết định số 1633/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh.

I. Thành viên BBT:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố;

2. Các Phó Trưởng ban:

- Bà Nguyễn Thị Hải, Trưởng phòng VHTT thành phố - Phó Trưởng ban Thường trực;

- Bà Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố;

3. Các thành viên:

- Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND- UBND thành phố; phòng Nội vụ; phòng Tài chính -kế hoạch; phòng Tài nguyên và Môi trường; phòng Kinh tế; phòng Quản lý đô thị; phòng Lao động, Thương binh và xã hội; phòng Tư pháp; phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm hành chính công.

- Bà Trần Thị Ngọc Tú, Phó Trưởng phòng VHTT thành phố;

- Ông Trần Quang Đức, Phó Trưởng phòng VHTT thành phố;

- Ông Nguyễn Khắc Thụy, Phó GĐ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố;

- Bà Nguyễn Thị Nga, Chuyên viên phòng VHTT thành phố - Thư ký;

* Mời tham gia thành viên Ban biên tập:

- Chánh văn phòng Thành ủy;

- Ông Nguyễn Hồng Thiêm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy;

4. Cơ quan thường trực Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố;

II. Nhiệm vụ và chế độ làm việc của Ban biên tập:

1. Ban biên tập có nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị của thành phố, UBND các phường và các đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, dữ liệu cho Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc đăng tải nội dung thông tin trên Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh, đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

- Điều hành và phát triển nội dung, chất lượng tin, bài trên Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ và các quy định có liên quan.

- Kiểm tra nội dung thông tin, chuyên mục cập nhật, xử lý các yêu cầu khi đăng thông tin. Tham mưu, đề xuất các giải pháp để nâng cao hình thức và nội dung của Cổng thông tin điện tử.

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban biên tập do đồng chí Trưởng ban phân công.

2. Ban biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Kinh phí hoạt động của Ban biên tập được bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm cấp cho sự nghiệp công nghệ thông tin.

Xem Quyết định số 1633/QĐ-UBND tại đây

III. Thông tin liên hệ thường trực Cổng TTĐT thành phố:

Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố.
SĐT: (0222).3821.975
Địa chỉ: 217 Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Nguồn: BBT Cổng TTĐT thành phố