Lãnh đạo UBND thành phố

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 52725
Lãnh đạo UBND thành phố

I. Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Ninh

Đồng chí: Nguyễn Song Hà

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

Điện thoại:

Email: nsha.bn@bacninh.gov.vn

- Ngày tháng năm sinh: 31/3/1971

- Quê quán: Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh

- Nơi cư trú: Phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế, Kỹ sư quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Nơi làm việc: UBND thành phố

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 22/2/1997

- Ngày chính thức: 22/2/1998

- Khen thưởng: Bằng khen , giấy khen của Tỉnh, Thành phố; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Là đại biểu : HĐND TP khoá XXI

  Phân công nhiệm vụ của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố:

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thành phố.

- Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác: an ninh - trật tự; quốc phòng - quân sự địa phương; tài chính - kế hoạch; quy hoạch đô thị; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các dự án xây dựng quan trọng; công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chính quyền; công tác tôn giáo; công tác phòng chống tham nhũng; chỉ đạo chung công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Phòng Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, Chi cục thi hành án dân sự, Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo sau: Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Hội đồng giáo dục phổ biến tuyên truyền pháp luật; Ban chỉ đạo 138; Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; Ban chỉ đạo thi hành án dân sự; Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Ban chỉ đạo an toàn giao thông. Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án quan trọng và Chủ tịch một số Hội đồng, Ban chỉ đạo quan trọng.

- Duyệt phân bổ ngân sách; công tác cán bộ; văn bản khảo sát địa điểm; chủ trương đầu tư các ngành, lĩnh vực; giao nhiệm vụ quản lý và tổ chức thực hiện các dự án ở các lĩnh vực; chỉ đạo bố trí tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án.

- Giữ mối liên hệ với các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố; Tòa án nhân dân thành phố; phụ trách công tác đối nội, đối ngoại của UBND thành phố.

 

II. Các Phó chủ tịch UBND Thành phố Bắc Ninh

 

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiếu

Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

Điện thoại: 

Email: nmhieu.bn@bacninh.gov.vn

- Ngày tháng năm sinh: 25/11/1971

- Quê quán: Khúc Xuyên, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Nơi cư trú: Hai Bà Trưng, Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi làm việc: UBND thành phố

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/02/1996

- Ngày chính thức: 03/02/1997

- Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của BTG Trung ương.

- Là đại biểu : HĐND TP khoá XXI

Phân công nhiệm vụ của UBND thành phố:

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực công tác: văn hóa - xã hội, Văn phòng HĐND-UBND thành phố; thi đua, khen thưởng; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Văn hóa-Thông tin, Y tế, Giáo dục&Đào tạo, Lao động Thương binh&Xã hội, Đài phát thanh, Trung tâm Hành chính công, Trung tâm Văn hóa-Thể thao, Trung tâm Y tế, Hội chữ thập đỏ, Hội Đông y, Hội người mù, Hội người cao tuổi; Các đơn vị sự nghiệp, các trường học trực thuộc UBND thành phố..v.v.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo sau: Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố; Ban chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin; Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2008 đối với các cơ quan nhà nước thành phố; Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội; Quỹ bảo trợ trẻ em; Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người; Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục thành phố; Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS; Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ; Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên thành phố và Chủ tịch một số Hội đồng, Ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố.

- Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉ đạo một số dự án xây dựng theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố.

- Giữ mối liên hệ với các sở, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố phân công.

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu

Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

Điện thoại:

Email: nvhieu.bn@bacninh.gov.vn

- Ngày tháng năm sinh: 7/11/1976

- Quê quán: Thanh Sơn, Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh

- Nơi cư trú: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Kỹ sư xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi làm việc: UBND thành phố

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 8/10/2004

- Ngày chính thức: 8/10/2005

- Khen thưởng:

- Là đại biểu : HĐND khóa XXI

Phân công nhiệm vụ của UBND thành phố:

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý đô thị, tài nguyên (đất đai, nước, khoáng sản), đo đạc bản đồ, trật tự an toàn giao thông, sản phẩm công ích hàng năm; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên&Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, Công ty CP thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh; các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh khối đô thị.

- Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án và chỉ đạo các dự án xây dựng theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố; Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt và Hội đồng xét duyệt giao đất.

- Giữ mối liên hệ với các sở, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố phân công.

 

 

Đồng chí: Chu Thanh Hải 

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố

Điện thoại:

Email: cthai.bn@bacninh.gov.vn

- Ngày tháng năm sinh: 28/9/1977

- Quê quán: Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh

- Nơi cư trú: Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi làm việc: UBND thành phố

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 14/10/2003

- Ngày chính thức: 14/10/2004

- Là đại biểu : HĐND khóa XXI

Phân công nhiệm vụ của UBND thành phố:

- Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các lĩnh vực công tác: Kinh tế, môi trường, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (là phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chóng thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thành phố); Chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất các dự án; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại - tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi và chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi cục thống kê, Chi cục thuế thành phố; Đội quản lý thị trường số 1, Ban Quản lý chợ Nhớn, Hội doanh nghiệp trẻ thành phố; các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất - kinh doanh khối nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thuộc thành phố.

- Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án và chỉ đạo một số dự án xây dựng do Chủ tịch UBND thành phố phân công. Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo: Hội đồng xác định giá đất, Hội đồng khoa học, Ban chỉ đạo chống hàng giả, buôn lậu và gian lận thương mại...

- Giữ mối liên hệ với các sở, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố phân công.

Nguồn: UBND Thành phố