Phòng Nội vụ

16/06/2023 09:10 Số lượt xem: 16466

I. Tổ chức bộ máy:

Chức vụ

Thông tin

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Hùng

Email: nvhung.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3 508 805

Phó Trưởng phòng

Đỗ Thị Lan Hương

Email: ntkhuy1.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3 874 789

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Lưu

Email: ntluu.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3 874 789

       

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Phòng Nội vụ thành phố Bắc Ninh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2023/QĐ - UBND

ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh)

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức phường và những người hoạt động không chuyên trách ở khu phố; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; thanh niên; thi đua, khen thưởng.

2. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

 Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố:

Quy hoạch, kế hoạch phát triển và chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực nội vụ trên địa bàn;

Phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân phường;